Futoshiki Rules | Player instructions | A New Puzzle Every Day >>>
<
6
^
<
V
^
6
3
<
<
V
<
1
6
^
V
<
<
^
V
>
<
4